از خيابان های تنگ ،

پياده رو های باريک و موتوری های احمقش،

از بوی کهنگی و تعفن که نه،

از چشم های مرده جوان 

که با موهای برافراشته می جهند.

شيوه مرگ نوينی است جهيدن با مو

با پاشنه با سينه

جنون خوارداشت تن،خرد،آگاهی.

مدتهاست که من و خدايم تنها

کنار آبگيری ماهی تلخ صيد می کنيم و می خنديم.  

/ 2 نظر / 11 بازدید
يک پنتيوم ۲۳۳ احساساتي

دوست من همیشه برای ماهیگیری، به فصل آن هم توجه کن... ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد... یک پنتیوم ۲۳۳ احساساتی

کوسه

اسبيليه نخوری يه وختايی ...